strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-02-10 15:15 / 4287   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Dotacja przedszkolna 2014

Bydgoszcz, 10 lutego 2014 r.

 

ZFK.3122.2.1.2014.AR

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

W związku z pismem nr DE.WB.332.3.1.2014 otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. dotyczącym konieczności uruchomienia środków z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej  dokonało podziału środków na realizację ww. zadania. Podział środków na gminy został zamieszczony w załączniku nr 2 niniejszego pisma.

 

Wysokość dotacji celowej na dany rok obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.) (kwota 1 207,97 zł) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg. stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

 

W związku z powyższym  proszę o dokonanie podziału określonej kwoty dotacji dla gminy na rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (zgodnie z załącznikiem nr 3). Informujemy również, że Gmina winna wnioskować o dotację  równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Wypełnioną tabelę należy przesłać do 12 lutego 2014 r. do godz. 12:00 na nr fax-u (052) 349-75-95   lub  (52) 349-76-43 a następnie drogą papierową na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz 

 

z dopiskiem „Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań - wychowanie przedszkolne”.

 

Tabelę proszę przesyłać bez pisma przewodniego. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z panią Agnieszką Ruczkowską tel. (052) 34-97-604.

 

Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 

Załączniki:

  1. Wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w podziale na poszczególne województwa.
  2. Kwoty dotacji celowej dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Podział środków na Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl