strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2013-12-10 13:36 / 4132   S.Klichważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rozliczenia Programu Rządowego Wyprawka szkolna 2013

WO.531.7.2013 .HW                                                                                                  Bydgoszcz,  10 grudnia 2013 r.     


                                                                                                             Szanowni Państwo Prezydenci Miast
                                                                                                             Burmistrzowie, Wójtowie
                                                                                                             województwa kujawsko-pomorskiegoW związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 22 listopada 2013 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników do kształcenia specjalnego (w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także kosztu zakupu materiałów dydaktycznych).


Jednocześnie informuję, że biorąc pod uwagę wysokość środków przekazanych na realizację programu w 2013 r., zróżnicowanie dofinansowania dla poszczególnych grup wiekowych uczniów, uwzględnienie w programie podręczników do kształcenia specjalnego, w tym pomocy dydaktycznych  Kurator Oświaty planuje pogłębioną analizę wykonania programu „Wyprawka szkolna”.


Analiza ta będzie stanowiła m.in. podstawę do ewentualnej weryfikacji programu w kolejnych latach.

W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono pięć tabel, w których należy dokonać zestawienia liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów.

Tabela 1 – dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym – z podziałem uczniów na poszczególne typy szkół oraz klasy.
Tabela 2 – dotyczy wysokości dotacji, jaka została wydatkowana w danej gminie na poszczególne grupy uczniów, również z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie
Tabela 3 - dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym – z podziałem uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ze względu na rodzaj szkoły i typ niepełnosprawności.
Tabela 4 - dotyczy wysokości dotacji, jaka została wydatkowana w danej gminie na poszczególne grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ze względu na rodzaj szkoły i typ niepełnosprawności.
Tabela 5 – rozliczenie dotacji.


Zestawienie tabel i rozliczenie dotacji, proszę przesłać do dnia 10 stycznia 2014 r. na adres  hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie  na adres:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „Rozliczenia Programu Rządowego Wyprawka szkolna 2013”

                                                                                                                          Kujawsko–Pomorski

                                                                                                                             Kurator Oświaty
                                                                                                                           Anna Łukaszewska

 

 

Załącznik:

Tabele 1, 2, 3, 4 i 5.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl