strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-06-21 14:49 / 2853   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

Bydgoszcz, 21 czerwca 2012 r.

 

„WYPRAWKA SZKOLNA”

WO.531.3.2012.HW


Szanowni Państwo
Prezydenci,

Burmistrzowie i Wójtowie  

woj.  kujawsko-pomorskiego

 

 

 

W dniu 14 czerwca  2012 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym:

 

- uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej,  klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum,

 

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

 

W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy:

  • zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu, rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej  będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
    o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
  • w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę w rodzinie,  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009 r. Nr 175, poz. 1362, z  późn. zm.),
  • zmniejszono udział środków przeznaczonych dla grupy rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wyprawka szkolna” z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej  zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

  

- dla uczniów klas I-III szkóły podstawowej,               

- dla uczniów  niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

do kwoty 180 zł

- dla uczniów klas  IV szkoły podstawowej

- dla uczniów  niepełnosprawnych klas IV-VI szkóły podstawowej,

do kwoty 210 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

do kwoty 325 zł

- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego i technikum,

- uczniów niepełnosprawnych  klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego.

do kwoty 352 zł

 

 

Bardzo  proszę o poinformowanie dyrektorów podległych Państwu szkół oraz rodziców o możliwościach związanych z uczestnictwem w programie, natomiast w przypadku szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, gmina, na terenie której znajdują się wyżej wymienione szkoły, zwraca się do organów prowadzących te szkoły o udzielenie informacji o liczbie uczniów urawnionych do otrzymania pomocy z programu.

 

Proszę ustalić terminy zbierania wniosków od rodziców uprawnionych do otrzymania pomocy najpóźniej do dnia 7 września 2012 r.

 

Zebrane ostateczne dane proszę sporządzić w załączonej tabeli ( Tabela nr 1 ) i przesłać , w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 września 2012 r.  na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

z  dopiskiem:  „Wyprawka szkolna 2012

 

oraz  na adres e-mail:  hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

Kujawsko-Pomorski

Wicekurator Oświaty

Andrzej Siemianowski
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl