strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-04-11 12:50 / 2727   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Pilotażowy Rządowy program "Cyfrowa szkoła"

Państwo

Prezydenci, Starostowie

Burmistrzowie i Wójtowie

z terenu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br.

 

Kuratorium Oświaty informuje, że do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o udział  w programie do swoich organów prowadzących.

 

Następnie, organy prowadzące szkoły powinny złożyć wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego dla prowadzonych przez siebie szkół w terminie do 30 kwietnia, zapewniając jednocześnie wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 

Wojewodowie w terminie do 14 maja dokonają kwalifikacji szkół do udziału w programie. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyska około 380 szkół podstawowych.

 

Rządowy program „Cyfrowa szkoła" będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów  w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

 

Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające  w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Bardzo prosimy organy prowadzące szkoły uprawnione o przesłanie do 16 kwietnia 2012 r., na adres - email osób do kontaktu, zbiorczej informacji o liczbie szkół uprawnionych do udziału w programie i liczbie szkół zainteresowanych udziałem w programie w 2012 r.

 

Wojewoda prześle te dane do MEN do 19 kwietnia br.

 

Osobami do kontaktu w programie są:


- Danuta Szymańska Al Samarrai – dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel. (52) 3497618

 

- Kazimierz Mikulski – wizytator Wydziału Strategii i Rozwoju Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, tel.
(52) 3497602, e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Zachęcam organy prowadzące szkoły – jednostki samorządu terytorialnego do zainteresowania programem i aplikowania o uczestnictwo w nim. 

 

 

Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl