strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-04-22 12:24 / 2025   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Dane szacunkowe dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.

Bydgoszcz, 22 kwietnia 2011 r

WO- 0710/ 1  /2011  

  

 

         

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast, 

Burmistrzowie, Wójtowie

woj.  kujawsko-pomorskiego

 

 

  

Dane szacunkowe dotyczące  realizacji  Rządowego programu pomocy uczniom  w  2011 r. -  „Wyprawka szkolna”.

 

W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do do szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu :

 1. podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę:
  w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum;

 2. podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów słabo widzących, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku  gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół dla dzieci i młodzieży. 

Beneficjenci końcowi programu ( osoby bezpośrednio korzystające z pomocy):

 1. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę: w klasach I-III szkoły podstawowej  oraz w klasie III gimnazjum;

 2. uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz  uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwani dalej „uczniami niepełnosprawnymi”  uczęszczający w roku szkolnym 2011/2012 do szkół dla dzieci i młodzieży.

Beneficjenci pośredni programu:

 1. rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którym należy zapewnić dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę: w klasach I-III szkoły podstawowej  oraz w klasie III gimnazjum;

 2. rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół dla dzieci i młodzieży;

 3. jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za lokalną politykę oświatową i społeczną. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów. Pomoc będzie przysługiwać:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm);

 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

  Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z tym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum.

 3. uczniom  niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół dla  dzieci i młodzieży.

  Uczniowie ci realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą, co ich pełnosprawni rówieśnicy i mogą korzystać ze wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie tylko tych, które są opracowywane z przeznaczeniem dla uczniów słabo widzących, niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 

- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,               

 

do kwoty 180 zł

- dla uczniów klas III gimnazjów,

- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów,

 

do kwoty 325 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,

 

do kwoty 210 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

 

do kwoty 315 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych,
z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,

 

Do kwoty 390 zł

 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie szacunkowych danych liczby uczniów poszczególnych klas na rok szkolny 2011/2012  w załączonej tabeli.

 

Proszę o przesłanie danych w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28. 04.2011 r. na adres: 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

z  dopiskiem:  „Wyprawka szkolna 2011”

 

oraz  na adres e-mail:  hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

  

Osoba udzielająca dodatkowych wyjaśnień Henryka Wiatrowska – starszy inspektor koordynująca zadanie  związane  z „Wyprawką szkolną” pod numerem  tel. 052/34-97-636                                                                      

  

 

Kujawsko-Pomorski

Wicekurator Oświaty

Anna  Łukaszewska

 

Załącznik:

a) tabela 1. Wyprawka szkolna w 2011 – szacunkowe dane.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl