strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-09-27 08:44 / 7507   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia „Procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki..."

Zarządzenie Nr 76/17

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 22 września 2017 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia „Procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Na podstawie § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,

 

zarządza się, co następuje:


§1

W celu ujednolicenia zasad i trybu dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wprowadza się do stosowania dokument pt. „Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc zarządzenie Nr 138/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie procedury dokonania oceny cząstkowej pracy dyrektora szkoły lub placówki przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

Załącznik do zarządzenia
Arkusz samooceny dyrektora szkoły/placówki
Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki
Ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki dokonana przez nadzór pedagogiczny
Wystąpienie do organu prowadzącego o dokonanie oceny cząstkowej
Porozumienie z organem prowadzącym szkołę/placówkę
Informacja dla dyrektora szkoły placówki o terminie oceny i upoważnieniu dla wizytatora
Projekt oceny pracy dyrektora szkoły/placówki
Zasięgnięcie opinii rady szkoły rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki
Informacja dla dyrektora o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
Zasięgnięcie opinii związków zawodowych w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki
Karta oceny pracy dyrektora szkoły/placówki
Ocena cząstkowa dyrektora sporządzona przez organ prowadzący szkołę/placówkę
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu dokonującego ponownej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl