strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-09-08 10:52 / 7438   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

 

Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

1. w zakresie kontroli:

a) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019”;

b) w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach organizujących naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury:

- „Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury”;

c) w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych:

- „Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”;

d) w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

- „Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami”.

 

2. w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych — w zakresie wymagań:

- „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

- „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie obejmowało:

- „Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach”;

- „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół”.

 

Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla Kuratora Oświaty, który na nadchodzący rok szkolny 2017/2018 określił dwa priorytety dla szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego:

1. Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

2. Rodzice jako ważny partner funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działania.

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl