strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-05-19 08:31 / 7267   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? - rekrutacja na szkolenie

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.


Celem szkolenia jest wsparcie dyrektorów i wicedyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wprowadzania nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przykładowymi obszarami rozwijania umiejętności kadry kierowniczej szkół/przedszkoli, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, będą:

  • kształtowanie planów nauczania, zatwierdzanie programów nauczania i wybór podręczników;
  • zatrudnianie nauczycieli, ocena ich kwalifikacji i przygotowania do realizacji zadań, ustalanie przeznaczenia środków na doskonalenie nauczycieli;
  • proces diagnozowania potrzeb szkół dla ustalenia niezbędnego zakresu wspomagania oraz aplikowanie o środki na wspomaganie;
  • zasady współpracy ze środowiskiem zewnętrznym (organ prowadzący, ośrodki doskonalenia, poradnie, biblioteki, rodzice itp.), zarówno w ramach procesu wspomagania, jak i w codziennej pracy szkoły.

W ramach szkolenia przewidziano realizację 4 modułów:

I. Dyrektor jako przywódca edukacyjny
II. Kompetencje kluczowe
III. Wspomaganie pracy szkoły/przedszkola w zakresie kompetencji kluczowych
IV. Wprowadzanie zmiany/zmiana w praktyce.

Szkolenie jest pilotażem ramowych programów szkoleniowo-doradczych, które będą stanowić wkład do regulaminu konkursu, zaplanowanego do ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze w 2017 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10). Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć wezmą udział w konsultacjach, a ich uwagi będą miały wpływ na modyfikację programów szkoleń, które będą realizowane w całej Polsce.

Szkoleniem objętych zostanie 624 dyrektorów i wicedyrektorów z całej Polski.

Kryteria rekrutacyjne:

  1. Uczestnicy szkolenia to dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli z całej Polski, poza placówkami uczestniczącymi w pilotażu ramowych programów szkoleniowych realizowanym w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” PO WER 2014-2020.
  2. Złożenie deklaracji przeprowadzenia, w roku szkolnym 2017/2018, procesu wspomagania w szkole/przedszkolu, w którym uczestnik pełni funkcję kierowniczą, w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów (formularz deklaracji – w załączeniu).
  3. Kolejność zgłoszeń do poszczególnych grup szkoleniowych.
  4. Pierwszeństwo przy rekrutacji mają dyrektorzy/wicedyrektorzy placówek, których organem prowadzącym są jednostki samorządowe biorące udział w pilotażu realizowanym w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” PO WER 2014-2020 (lista jednostek samorządowych – w załączeniu).
  5. W szkoleniu udział może wziąć tylko jedna osoba z danej placówki.
Skan wypełnionej i podpisanej deklaracji, o której mowa w pkt. 2, należy przesłać na adresy mailowe pracowników zespołu projektowego, wskazane poniżej - do dnia 28 kwietnia 2017 r. Oryginały deklaracji będą zbierane przez organizatorów podczas I zjazdu.

Szkolenia odbywać się będą jednocześnie w czterech miastach w Polsce, tj. w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku/Gdyni. Terminy szkoleń i zjazdów w poszczególnych miastach są jednakowe:

I: 15-17.05.2017, 5-7.06.2017, 3-5.07.2017 (cztery grupy - po jednej w każdym z czterech wskazanych miast)
II: 18-20.05.2017, 8-10.06.2017, 6-8.07.2017 (cztery grupy - po jednej w każdym z czterech wskazanych miast)
III: 22-24.05.2017, 19-21.06.2017, 10-12.07.2017 (cztery grupy - po jednej w każdym z czterech wskazanych miast)
IV: 25-27.05.2017, 13-15.07.2017, 26-28.07.2017 (cztery grupy - po jednej w każdym z czterech wskazanych miast)
V: 29-31.05, 26-28.06.2017, 17-19.07.2017 (cztery grupy - po jednej w każdym z czterech wskazanych miast)
VI: 1-3.06.2017, 29.06-01.07.2017, 20-22.07.2017 (cztery grupy - po jednej w każdym z czterech wskazanych miast)

Uczestnicy będą pracować w 26-osobowych grupach szkoleniowych. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy to 9 dni (72 godziny dydaktyczne), podzielone na trzy 3-dniowe zjazdy.Warszawa, Katowice, Poznań, Gdynia/Gdańsk© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl