strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

2020-02-21 13:51 / 8359   M. Bazelakważna informacja dla nauczycieli
Awans zawodowy - nowe zasady - nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy - nowe zasady - nauczyciel dyplomowany

1. Akty prawne

Awans zawodowy nauczycieli regulują następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego zostały zawarte w:

 • art. 123 - art. 130 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.),
 • art. 8 - art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287).

2. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczyciela, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymał oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

ocena dorobku zawodowego jest dokonywana według przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2018 r.,

postępowanie jest prowadzone według przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2018 r.,

dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) obejmuje:

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

3) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 ww. rozp., w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;

4) poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d ww. rozp.

3. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczyciela, który zakończył staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymał oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

 • staż odbywany według dotychczasowych przepisów (staż rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. a zakończony do dnia 31 sierpnia 2019 r.),

lub

 • staż odbywany według nowych przepisów (staż rozpoczęty od dnia 1 września 2018 r. i zakończony do dnia 31 sierpnia 2019 r. – staże dodatkowe odbywane na podstawie art. 8 ustawy Karta Nauczyciela),

ocena pracy jest dokonywana według przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

postępowanie jest prowadzone według przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) obejmuje:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3  ww. rozp. i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4  ww. rozp., w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;

6) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c  ww. rozp.;

7) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

4. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczyciela, który zakończył staż po dniu 1 września 2019 r.

 • staż odbywany według dotychczasowych przepisów (staż rozpoczęty przed dniem 1 września 2018 r. i niezakończony przed dniem 1 września 2019 r.),
 • staż odbywany według dotychczasowych przepisów (staż rozpoczęty od dnia 1 września 2018 r. i niezakończony przed dniem 1 września 2019 r.),

lub

 • staż odbywany według nowych przepisów (staż rozpoczęty od dnia 1 września 2019 r.),

ocena dorobku zawodowego jest dokonywana według nowych przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.,

postępowanie jest prowadzone według nowych przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.,

dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) obejmuje:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię karty oceny dorobku zawodowego dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3  ww. rozp. i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4  ww. rozp., w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;

6) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c  ww. rozp.;

7) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

5. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły lub placówki

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) nie przewiduje przepisów przejściowych w odniesieniu do awansu zawodowego dyrektorów szkół. Zatem dyrektor, który nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31 sierpnia 2018 r., obecnie podlega przepisom obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. dokumentacja powinna zatem zostać przygotowana zgodnie z § 9 ust. 3 lub § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) z dniem 1 września 2019 r. otrzymał brzmienie „Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.”

6. WNIOSEK O PODJĘCIE POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w dwóch egzemplarzach – odpowiedni wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (załączniki do niniejszego opracowania), wypełnić elektronicznie i wydrukować.

Integralną częścią wniosku jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nauczyciela podpisana przez wnioskodawcę.

7. POTWIERDZENIE ZMIANY NAZWISKA

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, jeśli na  części dokumentów wnioskodawcy widnieje nazwisko inne niż to, którym się on obecnie posługuje. Najczęściej sytuacja ta dotyczy osób, które zawarły związek małżeński po ukończeniu studiów, przyjęły nazwisko inne niż widnieje na dyplomie.

8. FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Nauczyciel, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymał oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego składa dokumentację na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393):

 • wniosek – 2 egzemplarze,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie,
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – poświadczona kopia,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły,
 • opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 ww. rozp. w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
 • dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d ww. rozp. – poświadczona kopia.

Nauczyciel, który zakończył staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymał oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego składa dokumentację na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574):

 • wniosek – 2 egzemplarze, 
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje – potwierdzone przez dyrektora kopie,
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – potwierdzona przez dyrektora kopia,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły,
 • sprawozdanie z realizacji stażu – potwierdzona przez dyrektora kopia,
 • ocena pracy – potwierdzona przez dyrektora kopia,
 • opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3  ww. rozp. i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4  ww. rozp., w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły,
 • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c  ww. rozp.

Nauczyciel, który zakończył staż po dniu 1 września 2019 r. składa dokumentację na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200):

 • wniosek – 2 egzemplarze,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje – potwierdzone przez dyrektora kopie,
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – potwierdzona przez dyrektora kopia,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły,
 • sprawozdanie z realizacji stażu – potwierdzona przez dyrektora kopia,
 • ocena dorobku zawodowego – potwierdzona przez dyrektora kopia,
 • opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3  ww. rozp. i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4  ww. rozp., w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły,
 • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c  ww. rozp.

Nieco odmiennie przedstawia się dokumentacja jaką składają nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 i 5 ustawy Karta Nauczyciela, tj. między innymi dyrektorzy szkół. Szczegółowe wymagania dotyczące składanej przez nich dokumentacji zostały określone § 9 ust. 3 lub § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Całość wymienionej dokumentacji należy składać w papierowej wiązanej teczce (bez „koszulek”). Treść opisu i analizy sposobu realizacji wymagań wskazanych powyżej powinna być sporządzona czcionką Times New Roman rozmiar 12 interlinia 1,5.

9. TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

W myśl art. 9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 ww. ustawy, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku; nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 ww. ustawy, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Ze względu na organizację pracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz konieczność wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela w terminie ustawowym, nie przewiduje się zmiany ustalonych terminów komisji kwalifikacyjnych. W związku z powyższym należy dopasować swoje plany osobiste do konieczności uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej.

Obecność wnioskodawcy podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej jest obowiązkowa, bowiem jego udział w rozmowie kwalifikacyjnej stanowi warunek podjęcia przez daną komisję pracy, tj. dokonania analizy dorobku zawodowego nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy, w wyniku czego wnioskodawca uzyskuje bądź nie uzyskuje akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (…) nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania oceny (pozytywnej oceny dorobku zawodowego/co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2).

 

 

© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl