strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2016-03-30 13:43 / 6281   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - przypomnienie

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik (dotyczy to uczniów szkoły podstawowej, którzy tytuł laureata uzyskali  w konkursie organizowanym z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI).

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014, są zwolnieni w roku szkolnym 2014/2015 z części drugiej sprawdzianu (jeżeli uczą się danego języka jako przedmiotu obowiązkowego) i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik.

 

W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Tym samym uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014, tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Przyrody dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. 

 

Jednocześnie informujemy, że uczniowie, którzy uzyskali od roku szkolnego 2014/2015 tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Przyrody są zobowiązani przystąpić do sprawdzianu (zgodnie z art.art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także w myśl zapisów Regulaminu ogólnego konkursów przeedmiotowych - Rozdział 7,§ 2 ust. 3), otrzymują jednak z tego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r poz. 7), czyli tzw. „ustawą rekrutacyjną”, która weszła w życie 18 stycznia 2014 r., laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych gimnazjów. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl