strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2016-02-18 13:00 / 6126   K. Zaremba informacje ogólne
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych

Zmiany w uprawnieniach dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i w gimnazjum, obowiązujące od 1 września 2014 r., wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz.U.z 2013, poz. 520).  Zmiana zasad zwolnienia laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego jest konsekwencją zmiany formuły sprawdzianu, przeprowadzanego od 2015 r. oraz egzaminu gimnazjalnego, który w nowej formule jest przeprowadzany od 2012 r. 

 

Stosownie do wspomnianych wyżej zmian, od roku szkolnego 2014/2015 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

  1. w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu;
  2. w przypadku uczniów gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu. 

Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, którzy tytuł odpowiednio laureata lub finalisty uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 są zwolnieni:

  • w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu;
  • w przypadku uczniów gimnazjum - z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiednio z danej części sprawdzianu lub za danej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

 

 

Obecnie przysługujące uprawnienia 


Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych przysługują następujące uprawnienia:

1) celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu zgodnie z art. 44j ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu i tym samym uzyskanie z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku zgodnie z art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

3) przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów zgodnie z art. 20 d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.).

Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych dla uczniów gimnazjów, przysługują następujące uprawnienia:

1) celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu zgodnie z art. 44j ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu, a tym samym uzyskanie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku, zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

3) przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów zgodnie z art. 20 d ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl