strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2012-03-08 13:33 / 2651   A. Koziołkiewicz dla rodziców i uczniów
Projekt stypendialny "Klasa BGŻ"

Projekt "Klasa BGŻ" to autorski program stypendialny Fundacji BGŻ, realizowany od 2003 roku. Aktualnie, w pięciu szkołach w miastach akademickich, bierze w nim udział 179 uczniów. 228 absolwentów z powodzeniem studiuje na uczelniach wyższych bądź już rozpoczyna pracę. Fundacja BGŻ rozpoczyna obecnie rekrutację kandydatów do Projektu na rok szkolny 2012/2013. Od tego roku kandydaci mogą ubiegać się o miejsce w projekcie za pomocą aplikacji on-line dostępnej na stronie www.fundacja.bgz.pl. W tym roku wyjątkowo, równolegle, możliwa będzie także aplikacja drogą standardową za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego w wersji papierowej.

 

O możliwość nauki w Liceum im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów, którzy:

zamieszkują na wsi, w małych miastach lub w miastach powiatowych ziemskich,uzyskali bardzo dobre oceny z I półrocza w III klasie gimnazjum - w bieżącym roku minimalne kryterium wynosi 5.00 z ujętych w kwestionariuszu wybranych przedmiotów, spełniają kryterium socjalne (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 910 zł ). W tym roku planujemy przyjęcie do Klasy BGŻ w gdyńskim Liceum 15 uczniów, odpowiadających powyższym kryteriom, pochodzących z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego).

 

Udział w „Klasie BGŻ" zapewnia uczniom 4-letnie stypendium – podczas nauki w liceum oraz na I roku studiów. Finansowanie nauki w liceum obejmuje: zakwaterowanie w internacie Szkoły, całodzienne wyżywienie,kupno podręczników i niezbędnych pomocy naukowych,opłatę zajęć dodatkowych pokrycie składki dla Rady Rodziców,pobyt na obozie integracyjnym dla wszystkich uczestników przed rozpoczęciem roku szkolnego,kieszonkowe.  Udział w „Klasie BGŻ" to także kompleksowa opieka szkoły i wszechstronny rozwój uczestników. Bez względu na wybraną formę aplikacji (on-line bądź standardową), aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, uczeń zobowiązany jest przedstawić: zaświadczenia o wysokości dochodów w rodzinie:kserokopie PIT (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy) za rok 2011 albo/i zaświadczenie z Urzędu Gminy:w przypadku rodziny rolniczej - o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego i uzyskiwanych dochodach z tego gospodarstwa,w przypadku rodzica/rodziców bezrobotnych – zaświadczenie informujące, że dana osoba jest bezrobotna, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia,zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej o wysokości i charakterze otrzymywanej pomocy (w przypadku korzystania z takiej pomocy). W przypadku standardowej aplikacji - wnioski uczniów wraz z załączoną dokumentacją przesyłają Dyrektorzy Gimnazjów. W przypadku aplikacji on-line – wydrukowany wniosek wypełniony za pomocą aplikacji on-line wraz z załączoną dokumentacją oraz dołączoną opinią Dyrektora Gimnazjum bądź Wychowawcy przesyła uczeń.

 

Adres wysyłki:

Fundacja BGŻ

ul. Kasprzaka 10/16

01 – 211 Warszawa,

z dopiskiem „KLASA BGŻ"

Rekrutacja trwa do 31 marca 2012 r.

 

Informacje na temat „KLASY BGŻ" znajdziecie Państwo na stronach internetowych Fundacji > Klasa BGŻ (www.fundacja.bgz.pl). Szczegółowych informacji udziela Pani Barbara Rozmysł - Fundacja BGŻ w Warszawie tel. 22 860 57 93 barbara.rozmysl@bgz.pl . oraz Pani Agnieszka Lisowska – BGŻ S.A. Region Północny w Gdańsku tel. 58 300 – 21 – 31, agnieszka.lisowska@bgz.pl
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl