strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2022-09-09 10:31 / 10999   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Nabór stypendystów do projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje kolejny nabór stypendystów do projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Informacje o naborze


Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas drugich lub wyższych techników i uczniowie branżowych szkół I oraz II stopnia. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2021/2022.


O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez
co najmniej 2 semestry szkolne; 

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia;

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:

a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
b) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych  w § 4 regulaminu: 4,00;
c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;

5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Organizator planuje przyznać łącznie 575 stypendiów, około 70% dla uczniów techników oraz około 30% dla uczniów branżowych szkół I i II stopnia. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

 

Formularz wniosku o przyznanie stypendium udostępniony został na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II od 1 września 2022 r. Wniosek należy wypełnić na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym. Po wypełnieniu należy go wydrukować i uzupełnić o wymagany podpis. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2021/2022 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły oraz fakultatywnie kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych wskazanych we wniosku.

 

Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Nabór zakończony zostanie 30 września 2022 r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II.

 

Informacji udzielają:

 

Marta Chojnacka
tel. 883 359 302
e-mail: marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Maja Kowalkowska
tel. 56 652 18 87
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Paweł Szmalc
Koordynator projektu
tel. 571 293 087
e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl