strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykształcenia, legalizacja, duplikaty

2008-12-30 15:45 / 362   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Legalizacja

Legalizacja - uznanie autentyczności dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.


Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, legalizacji dokumentów wydawanych przez egzaminacyjne komisje okręgowe - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i indeksie:

  • klauzuli w brzmieniu „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu).”
  • podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu), z czytelną pieczęcią imienną,
  • pieczęci urzędowej Kuratorium bądź Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu legalizującego,
  • daty dokonania legalizacji.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla administracji rządowej,w celu zalegalizowania odpowiedniego dokumentu (świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu) zainteresowany zwraca się do właściwej szkoły lub placówki z wnioskiem o wydanie kserokopii dokumentów potrzebnych do uwierzytelnienia świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu, potwierdzonych podpisem dyrektora szkoły lub placówki oraz pieczątką „za zgodność z oryginałem”. Są nimi, w zależności od charakteru dokumentu na przykład: protokoły egzaminu dojrzałości , odpowiednie arkusze ocen, zaświadczenia, itp.
Za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Na dzień 29.12. 08. kwota ta wynosi 26 zł. Dostarcza się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dowód wpłaty, podanie o legalizację danego dokumentu oraz wyżej wspomniane kserokopie.

 

Kwotę - 26 zł. należy wpłacić na podane niżej konto:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 03 1010 1078 0072 8522 3100 0000 


(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.,Dz.U. z 2005 r., Nr 58, poz. 504 z późn. zm.)

Legalizowaną dokumentację przygotowuje pod podpis Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
- ins. Magdalena Marcinkowska, pokój 226 w budynku kuratorium, przy ul. Konarskiego 1/3, tel. 52 34 97 623,
- w delegaturach kuratorium w Toruniu: st.wiz. Barbara Wolska, ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, tel. 56 62 00 065 wew. 23,
- we Włocławku: st.wiz. Małgorzata Gontarek, ul. Okrzei 64, 87-800 Włocławek, tel. 54 23 11 551.

Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą i wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne (świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) dokonywana jest przez ministra właściwego do spraw oswiaty i wychowania (§ 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.,Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2005 r.).
Kontakt: gł.wiz.p.Elżbieta Sienkiewicz, pok. 215 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25.
Telefon bezpośredni 22 34 74 484, sekretariat 22 34 74 140/141.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl