strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Legalizacja , nostryfikacja, duplikaty

2008-12-30 15:45 / 362   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
O legalizacji i nostryfikacji

O legalizacji i nostryfikacji

 

Legalizacja - uznanie autentyczności dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, legalizacji dokumentów wydawanych przez egzaminacyjne komisje okręgowe - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i indeksie:

 • klauzuli w brzmieniu „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu).”
 • podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu), z czytelną pieczęcią imienną,
 • pieczęci urzędowej Kuratorium bądź Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu legalizującego,
 • daty dokonania legalizacji.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla administracji rządowej,w celu zalegalizowania odpowiedniego dokumentu (świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu) zainteresowany zwraca się do właściwej szkoły lub placówki z wnioskiem o wydanie kserokopii dokumentów potrzebnych do uwierzytelnienia świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu, potwierdzonych podpisem dyrektora szkoły lub placówki oraz pieczątką „za zgodność z oryginałem”. Są nimi, w zależności od charakteru dokumentu na przykład: protokoły egzaminu dojrzałości , odpowiednie arkusze ocen, zaświadczenia, itp.
Za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Na dzień 29.12. 08. kwota ta wynosi 26 zł. Dostarcza się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dowód wpłaty, podanie o legalizację danego dokumentu oraz wyżej wspomniane kserokopie.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.,Dz.U. z 2005 r., Nr 58, poz. 504 z późn. zm.)

Legalizowaną dokumentację przygotowuje pod podpis Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
- wiz. Katarzyna Komakowska, pokój 315 w budynku kuratorium, przy ul. Konarskiego 1/3, tel. 52 34 97 637,
- w delegaturach kuratorium w Toruniu: st.wiz. Barbara Wolska, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 56 62 18 587,
- we Włocławku: st.wiz. Małgorzata Gontarek, ul. Okrzei 64, 87-800 Włocławek, tel. 54 23 11 551.

Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą i wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne (świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) dokonywana jest przez ministra właściwego do spraw oswiaty i wychowania (§ 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.,Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2005 r.).
Kontakt: gł.wiz.p.Elżbieta Sienkiewicz, pok. 215 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25.
Telefon bezpośredni 22 34 74 484, sekretariat 22 34 74 140/141.

Procedura:

 • Na konto 59101010100031282231000000 Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Oddział w Warszawie, należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 26,- tytułem legalizacji ( i tu nazwa jednego z trzech wymienionych na początku dokumentów).
 • Napisać podanie z prosbą o legalizację odpowiedniego dokumentu do Ministra Edukacji Narodowej, wymieniając: nazwę dokumentu, jego właściciela i wyjaśniając, w jakim celu prosi się o legalizację.
 • Przekazać do gł.wiz.p. Elżbiety Sienkiewicz oryginał dokumentu.


Nostryfikacja - uznanie równorzędności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości lub świadectwem (dyplomem) ukończenia odpowiedniej polskiej szkoły publicznej.

Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”.

W celu nostryfikacji zagranicznego świadectwa dojrzałości należy wypełnić i przedłożyć do nostryfikacji:

 • „Wniosek o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą”,
 • zalegalizowany bądź opatrzony apostille oryginał świadectwa (dyplomu),
 • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo (jeżeli na świadectwie brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo).
 • tłumaczenia na język polski świadectwa (dyplomu) i innych wyżej wymienionych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.


W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa zagranicznego za równorzędne świadectwu ukończenia polskiej publicznej szkoły należy wypełnić i przedłożyć do nostryfikacji:

 • „Wniosek o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą”,
 • zalegalizowany bądź opatrzony apostille oryginał świadectwa (dyplomu)
 • dokumentację przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, liczbę godzin realizowanych zajęć oraz uzyskane oceny
 • tłumaczenia na język polski świadectwa (dyplomu) i innych wyżej wymienionych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.


(Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006r., Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz.442 i 443).

Nostryfikowaną dokumentację przygotowują pod podpis kuratora:
- wiz. Katarzyna Komakowska, pok. 315 w budynku kuratorium przy ul.Konarskiego 1/3 w Bydgoszczy, tel. 52 34 97 637,
- st. wiz. Kazimierz Burek w toruńskiej delegaturze kuratorium, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 56 62 18 586,
- st. wiz. Małgorzata Gontarek we włocławskiej delegaturze kuratorium, ul. Okrzei 64, 87-800 Włocławek, tel. 54 23 11 551.

W załączeniu formularz wniosku o nostryfikację, wyjaśnienie dotyczące załączonych dokumentów do wniosku o nostryfikację świadectwa/dyplomu oraz wzór upoważnienia dla osoby reprezentującej interesanta.

 
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl