strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykszt., uwierzytelnienie, duplikaty, apostille

2019-07-18 12:58 / 1209   M. Bazelak informacje ogólne
Duplikaty i zaświadczenia

DUPLIKAT ŚWIADECTWA/DYPLOMU

 

WYDAWANIE  DUPLIKATÓW  ŚWIADECTW  I  DYPLOMÓW  PAŃSTWOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ ZLIKWIDOWANYCH  SZKÓŁ 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że od 1 września 2017 r. całość przekazanej  dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w skonsolidowanym archiwum zakładowym w Bydgoszczy. 
  
I. Podstawa prawna 

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z §24 ust. 1-11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.). 

Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  
II. Wymagane dokumenty 
 • wniosek o wydanie duplikatu (wzór do pobrania poniżej),
 • kserokopia dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy, 
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie duplikatu  świadectwa/dyplomu, 
 • upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu. 
III. Opłata skarbowa 

Zgodnie z § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.),  w związku z art.6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz w związku z cz. II pkt 5 załącznika do tej ustawy, za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.  Opłata ta wynosi 26,00 zł
  
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000 

  
W przypadku przelewów zagranicznych: 
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW 
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: "PL" 
  
Zwolnienie z opłaty skarbowej 
Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu  ubóstwa  będą zwolnione z opłaty za wydanie duplikatu zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). 
  
IV. Informacje o przechowywanej dokumentacji w Kuratorium Oświaty 

W sprawie informacji o wydawaniu duplikatów, przechowywanych w Kuratorium szkołach i placówkach oświatowych prosimy zwracać się do archiwistów z odpowiedniego rejonu. 

Sławomir Wiśniewski – rejon działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. 227
Miasta: Bydgoszcz, Inowrocław, Mogilno, Żnin, Nakło nad Notecią, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Świecie 
Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, sępoleński, tucholski i świecki 
Tel. 52/34-97-631, e-mail: swisniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl    
Wiesława Stawiszyńska – rejon działania Delegatury w Toruniu p. 234
Miasta: Toruń, Grudziądz, Brodnica, Wąbrzeźno, Golub Dobrzyń, Chełmno 
Powiaty: toruński, grudziądzki, brodnicki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski i chełmiński.
Tel. 52/34-97-870, e-mail: wstawiszynska@bydgoszcz.uw.gov.pl  
Anna Malendowicz – rejon działania Delegatury we  Włocławku p. 345
Miasta: Włocławek, Lipno, Rypin,  Radziejów, Aleksandrów Kujawski 
Powiaty: włocławski, lipnowski, rypiński, radziejowski i aleksandrowski.
Tel. 52/34-97-613, e-mail: amalendowicz@bydgoszcz.uw.gov.pl    
Jeżeli dokumentacja przebiegu nauczania niezbędna do wydania duplikatu znajduje się w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę. 
  
V. Miejsce złożenia dokumentów 

Wniosek można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty (III piętro, pokój 300) lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz


Istnieje możliwość złożenia wniosku  za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku posiadania elektronicznego podpisu. Podania przesłane pocztą e-mail, nieopatrzone tym podpisem, nie będą rozpatrywane. 

e-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl 
  
Wniosek musi spełniać wymagania określone w art. 63 i 64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). 
  
VI. Termin i sposób załatwienia 
  
 • jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu archiwum zakładowego Kuratorium  duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki  nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - art. 35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), 
 • jeżeli nie została przedłożona pełna  dokumentacja  wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku, 
 • jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu, 
 • jeżeli dokumentacja przebiegu nauczania niezbędna do wydania duplikatu znajduje się w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę. 
VII. Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy 

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3:
 • Marta Gordon - p. 218
 • Andrzej Czopek - p. 228
 • Anna Malendowicz - p. 345 
  
VIII. Informacje dodatkowe 
 • duplikaty świadectw i dyplomów wystawiają szkoły/placówki oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadają stosowną dokumentację,
 • wydawane są również zaświadczenia potwierdzające naukę w zlikwidowanych  szkołach/placówkach  -  nie pobiera się opłat. 
  
Pliki do pobrania: 
1. Wniosek o wydanie duplikatu. (41kB) word 
2. Wniosek o wydanie oryginału świadectwa. (39kB) word  
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia. (41kB) word  
4. Upoważnienie. (26kB) word© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl