strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Akredytacja

2016-12-29 10:43 / 6919   M. Bazelak informacje ogólne
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2017 roku.

Wysokość opłaty wnoszonej w 2017 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 993 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

 

Opłatę należy wnieść na konto Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

nr: 03101010780072852231000000

tytułem „Opłata za akredytację”.

 

Zgodnie z art. 68b ust. 7 oraz art. 77a ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) z wniesienia opłaty zwolnione są podmioty, które całość kształcenia prowadzą nieodpłatnie.

 

Informuję również, że wysokość opłaty jest waloryzowana corocznie prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.

 

Uwaga!

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248 z późn. zm.) opłata, od chwili złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl