strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Akredytacja

2011-01-05 07:58 / 149   K. Mikulski informacje ogólne
Wysokość opłat w roku kalendarzowym 2011

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2011r. wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

 

Wysokość opłaty wnoszonej w 2011r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 882 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa złote).

Opłatę należy wnieść na konto nr: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 03101010780072852231000000  tytułem „Opłata za akredytację”

Zgodnie z art. 68b ust. 7 oraz  art. 77a ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) z wniesienia opłaty zwolnione są podmioty, które całość kształcenia prowadzą nieodpłatnie.
Informuję również, że wysokość opłaty jest waloryzowana corocznie prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym
w ustawie budżetowej.

 Uwaga!

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.) opłata, od chwili złożenia przez osobę kierującą placówką wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.


Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

 

Iwona Waszkiewicz

 

Podstawa prawna:

- art. 68b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

- 77a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

-  § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r.
w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.)

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl