strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2017-11-29 12:17 / 7697   M. Laskowska informacje ogólne
Konferencja "Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez działania profilaktyczne".

20 listopada 2017r  w kinie „Jeremi” w Bydgoszczy odbyła się konferencja, na której została podsumowana II edycja projektu profilaktycznego „Falochron dla Bydgoszczy”. Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy, korzystająca z gościnnych progów Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

 

W konferencji udział wzięły 33 osoby, w tym przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (p.p. Jolanta Metkowska, Daniela Krzyżelewska i Monika Laskowska), Urzędu Miasta Bydgoszczy (p. Teresa Baranowska), dyrektorzy i nauczyciele sześciu bydgoskich szkół biorących udział w II edycji projektu, uczestnicy I edycji Falochronu oraz edycji ogólnopolskiej, jak również inne osoby zainteresowane profilaktyką.

 

Podczas konferencji Pani Magdalena Wieczorek z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach przedstawiła prezentację „Od wychowania do profilaktyki. Krok po kroku” (w załączeniu), a dyrektor poradni Pani Hanna Łyszkiewicz-Krupa zaprezentowała wyniki zbiorcze badań ankietowych bydgoskich szkół na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (w oparciu o wyniki ankietowania 905 osób: 503 uczniów, 292 rodziców i 110 nauczycieli).

Realizatorzy II edycji projektu „Falochron dla Bydgoszczy” przedstawili wyniki opracowanych i realizowanych programów:

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 46 im Unii Europejskiej w Bydgoszczy (oddziały gimnazjalne) - „Młodość, wolność, rozsądek”;
  2. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Franciszka Żwirki Stanisława Wigury w Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy (oddziały gimnazjalne) - „Spadochron”;
  3. Szkoła Podstawowa nr 40 (oddziały gimnazjalne) oraz  XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy - „Jesteśmy razem”;
  4. Szkoła Podstawowa nr 57 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy (oddziały gimnazjalne) - „Mała iskra zapala las”;
  5. Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - „Łagodząc meandry dorastania”;
  6. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Zespole Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy (oddziały gimnazjalne) - „Działajmy tak, żebyśmy nie żałowali”.

 

„Falochron dla Bydgoszczy” został wdrożony na podstawie „Falochronu dla Śląska”, do którego przystąpiło 77 szkół. Współautorem projektu jest prof. Jacek Kurzępa z SWPS we Wrocławiu. Obecnie jest wdrażany w 16 województwach przez Stowarzyszenie na rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi”. W edycji ogólnopolskiej biorą udział trzy szkoły z Bydgoszczy, jedna z Dąbrowy Chełmińskiej i jedna z Białych Błot. W bydgoskich edycjach szkolne falochrony zbudowało dotychczas 13 szkół w oparciu o wyłonione czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

 „Falochron” jest odpowiedzią na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (DZ.U z 2015, poz.1249), które zobowiązało szkoły i placówki do opracowywania w każdym roku diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka występowania zachowań stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego uczniów i wychowanków. Zmiany w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły/placówki zostały również  określone w Ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z pózn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356), na mocy których  do 30 września 2017r szkoły i placówki musiały opracować Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

 

Nabór na III edycję „Falochronu dla Bydgoszczy” odbędzie się po zakończeniu edycji ogólnopolskiej w przyszłym roku.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl