strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2009-03-09 14:00 / 448   J. Popielewski informacje ogólne
Konkurs na stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego w Szkole Europejskiej Bruksela

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego
w Szkole Europejskiej w Brukseli


Główne obowiązki:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1 - 5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) systemem zintegrowanym wg programów Szkół Europejskich dla dzieci polskich uczęszczających do Szkoły Europejskiej Bruksela I.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 • ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia,
 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2002 r. Nr 155, poz. 1288 ze zm.),
 • biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych,
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego,
 • znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej i stopień awansu zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
 • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 1 kwietnia 2009 r. na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, Aleja Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs - Szkoły Europejskie”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych w dniu 8 kwietnia 2009 r. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 34-74- 838 lub (0-22) 34-74-677.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl