strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2011-04-01 13:07 / 1965   A. Borysiak informacje ogólne
Ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli przez Ministra Edukacji Narodowej

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Europejskiej w Brukseli

 

Główne obowiązki:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1 – 5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) systemem zintegrowanym wg programów obowiązujących w Szkołach Europejskich dla dzieci polskich uczęszczających do Szkoły Europejskiej Bruksela I.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 • posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400),    
 • biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych,
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego,
 • znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej i stopień awansu zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
 • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 22 kwietnia 2011 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z  dopiskiem  
"Konkurs  –  Szkoły Europejskie”.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni o terminie
i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych w dniu 27 kwietnia 2011 r. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl