strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2017-04-25 11:56 / 7217   R. Ciechanowski informacje ogólne
Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2017 r.

WO.551.2.3/1.2017.HW

 

 

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.

 

W myśl art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w otwartym konkursie ofert.

 

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. korzystają w pełni z praw publicznych i są obywatelami RP;
  2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w otwartym konkursie ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności kandydata;
  4. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
  5. mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  6. deklarują o prawdziwości danych osobowych i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Kandydatów do pracy w komisji konkursowej proszę zgłaszać w terminie do dnia 8 maja 2017 r. na załączonym formularzu (formularz winien być podpisany przez kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata) na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz i na adres: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

z up. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty
Andrzej Sobieszczański
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Załącznik: Formularz zgłoszenia
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl