strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2017-04-07 11:33 / 7175   R. Ciechanowski informacje ogólne
Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej

Bydgoszcz, 06.04.2017 r.

WO.272.1.2017.AC

 

 

Panie/Panowie
Kierownicy
Gminnych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim

 

 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż rozstrzygnęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym. W wyniku zawartych umów zostanie zorganizowany wypoczynek w formie 14-dniowych kolonii w czterech miejscowościach:

 1. Kolonia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego, świeckiego, bydgoskiego ziemskiego, bydgoskiego grodzkiego.
  Miejsce wypoczynku – Biały Dunajec (woj. małopolskie).
  Organizator wypoczynku – Robert Sajnaj – LUTUR, ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin, tel. (81) 746-19-85, e-mail: lutur@op.pl
 2. Kolonia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego.
  Miejsce wypoczynku – Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie).Organizator wypoczynku – Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin, tel. (91) 484-56-45, e-mail: kolonie@tkkf.szczecin.pl
 3. Kolonia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: grudziądzkiego ziemskiego, grudziądzkiego grodzkiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego ziemskiego, toruńskiego grodzkiego.
  Miejsce wypoczynku – Międzywodzie (woj. zachodniopomorskie).Organizator wypoczynku – Anna Popiel ALGAJA – Pracownia Rozwoju Integralnego, ul. Kruczkowskiego 23/41, 58-309 Wałbrzych, tel. 887-700-725, e-mail: biuro@algaja.pl
 4. Kolonia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: rypińskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, włocławskiego ziemskiego, włocławskiego grodzkiego.
  Miejsce wypoczynku – Rzucewo gm. Puck (woj. pomorskie).Organizator wypoczynku – Robert Sajnaj – LUTUR, ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin, tel. (81) 746-19-85, e-mail: lutur@op.pl

Chcąc ułatwić wykonawcom nabór, Kuratorium Oświaty zwraca się do Państwa kierujących ośrodkami pomocy społecznej z prośbą o współpracę przy naborze z wymienionymi wyżej wykonawcami.

 

Naboru należy dokonać spośród dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

 1. z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
 2. samotnie wychowywanych, o których mowa w art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców/opiekunów dziecka wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

 

Uwaga: Naboru będzie dokonywał wykonawca (organizator wypoczynku), kierując się wytycznymi zawartymi w specyfikacji zamówienia. Może się tak zdarzyć, że niektóre GOPS-y/MOPS-y nie zostaną poproszone o wytypowanie uczestników, gdyż pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku będą miały dzieci z terenów nie objętych kwalifikacją w roku poprzednim.

 

Kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie są koloniami specjalistycznymi ani profilaktycznymi. W latach ubiegłych zdarzały się przypadki kierowania na wypoczynek dzieci bez informacji o zażywaniu przez nie leków psychotropowych (dzieci nie zażywały tych leków podczas kolonii), w następstwie tego dochodziło do zachowań niepożądanych ze strony tych dzieci, które negatywnie oddziaływały na grupę. Proszę zwracać baczną uwagę na stan zdrowia dzieci i dokładne wypełnianie kart kwalifikacyjnych w kontekście zażywanych leków. Należy zadbać o to, aby poinformować rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganym ekwipunku (np. środki higieny, ubranie przeciwdeszczowe, dodatkowa para obuwia…).

 

Program realizowanych kolonii jest nastawiony na aktywny wypoczynek. Wskazane jest więc kwalifikowanie uczestników dla których częste wycieczki, czy zabawy ruchowe nie będą stanowiły dodatkowych trudności. W latach ubiegłych zdarzały się przypadki, gdzie na kolonie były kwalifikowane dzieci wykazujące dużą tęsknotę, na które bardzo źle wpływała rozłąka z domem rodzinnym. Dlatego prosimy o ewentualne kierowanie pytań do rodziców w tej kwestii. Jeżeli jednak dziecko chce wyjechać na wakacje, to jego skłonność do tęsknoty za rodziną nie stanowi oczywiście przeszkody.

 

Prosimy także, aby w miarę możliwości nie wysyłać dzieci, które wcześniej lub później były/będą uczestnikami innych form wypoczynku (np. kolonii czy obozów), aby w ten sposób dać pierwszeństwo tym, którzy naprawdę nigdzie nie wyjadą.

 

W latach ubiegłych, niejednokrotnie zdarzały się przypadki i zdarzenia niepożądane związane np. z brakiem aklimatyzacji z pozostałymi uczestnikami kolonii. Dzieci były zabierane przez rodziców, tłumacząc to absurdalnymi argumentami, np. brakiem odpowiedniej opieki, aprowizacji, czy warunków socjalnych. Zdarzały się przypadki, że na wypoczynek kwalifikowane były dzieci mające poważne problemy emocjonalne. Uczestnicy nie słuchali poleceń wychowawców. Znamienne jest to, że jeden z kolonistów stwierdził, iż pojechał na kolonię, bo go do tego zmuszono. Niejednokrotnie dzieci nie wykazywały chęci uczestniczenia w zajęciach grupowych, a w sytuacjach konfliktowych reagowały histerycznie, wykazując skłonności do autoagresji lub wycofywania się. Rodzice za problemy w relacjach z rówieśnikami oskarżali wychowawców, nawet nie próbując wziąć pod uwagę innych przyczyn problemów swoich dzieci. Zdarzały się przypadki braku przestrzegania regulaminów, uczestnicy zachowywali się w sposób arogancki, negując polecenia opiekunów. Uczestnicy używali wulgarnego słownictwa, nie szanowali mienia, niszcząc je, co narażało organizatorów na dodatkowe koszty.

 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich niepożądanych sytuacji, ale niewykluczone, że wzmożona dbałość o bezpieczeństwo dzieci już na etapie sporządzania list pozwoli wymiernie ograniczyć liczbę takich sytuacji. Prosimy, aby w miarę możliwości opracować klucz kwalifikacyjny mający na celu przeciwdziałanie podobnym sytuacjom, o których mowa powyżej.

 

 

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty
Andrzej Sobieszczański
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl