strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2007-03-03 07:00 / 129   J. Popielewski informacje ogólne
Zgłaszanie placówek wypoczynku
Zgłaszanie placówek wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że na podstawie

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

(Dz. U. Nr 12 poz. 67 i Nr 18 poz.102)
 • Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.
 • Wypoczynek może być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, zimowiska) i formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, wczasy w mieście), zwanych "placówkami wypoczynku".
 • Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej.
 • W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.
 • Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Zgłaszanie placówek wypoczynku

Placówka wypoczynku może podjąć działalność po przedstawieniu przez organizatora wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację placówki:

1) karty kwalifikacyjnej obiektu w dwóch egzemplarzach (nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej)-wzór karty kwalifikacyjnej określa załącznik nr 1,

2) danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i kierownika placówki wypoczynku, a także informacji o kwalifikacjach pracowników medycznych przewidzianych do zatrudnienia ( należy dołączyć do wykazu potwierdzone kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub innych uprawnieniach),

3) informacji na temat formy wypoczynku, liczby turnusów, czasu ich trwania oraz liczby i wieku uczestników ,

4) programu pracy z dziećmi i młodzieżą,

5) w przypadku obozów wędrownych - przebiegu trasy.

 • Organizator wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w pkt 2-5, kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.
 • Organizator wypoczynku składa dokumenty, o których mowa, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia działalności placówki wypoczynku.
 • Kurator oświaty, wydaje organizatorowi wypoczynku spełniającemu wymagania zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku.
 • Kurator oświaty, przesyła kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku informację o zgłoszonych placówkach w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Kwalifikacje kadry pedagogicznej

 • Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.
 • Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba, muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku.
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach.
 • Do obowiązków kierownika placówki wypoczynku należy w szczególności:

1) kierowanie placówką wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia placówki wypoczynku i kontrola ich realizacji,

3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,

4) kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,

5) zapewnienie uczestnikom placówki wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),

6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych w placówce wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,

7) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia,

8) nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego żywienia.

 • W placówkach wypoczynku wychowawcami mogą być:
1) nauczyciele,

2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,

3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,

4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,

5) instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie,

6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

7) trenerzy i instruktorzy sportowi.
 • wymienione osoby, podejmujące pracę wychowawcy w placówkach wypoczynku, powinny ponadto spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat życia,

2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

4) posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
 • organizacje harcerskie.
 • Do obowiązków wychowawcy w placówce wypoczynku należy w szczególności:
1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku ( wzór stanowi załącznik nr 2 ),

2) prowadzenie dziennika zajęć ( wzór stanowi załącznik nr 3 ),

3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,

4) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,

5) sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,

7) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku.

 • Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.
 • Kursy, dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku mogą być organizowane przez kuratoria oświaty i placówki doskonalenia nauczycieli, a także osoby prawne i fizyczne za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl