strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2015-06-25 14:56 / 5535   K. Mikulski informacje ogólne
Propozycje szkoleń dla nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r.

Propozycje szkoleń dla nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego
w 2015 r.

(Ustalono na podstawie badania potrzeb nauczycieli oraz polityki oświatowej państwa
w zakresie cyfryzacji)

 1. Gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka z uwzględnieniem współczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych realizowane metodami i technikami aktywizującymi w pracy przedszkola (nauczyciele przedszkoli).

 2. Ocenianie kształtujące w szkole. Analiza procesu, modyfikacja szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania drogą do osobistego sukcesu uczniów oraz czynnikiem motywującym do nauki (nauczyciele szkół podstawowych,  gimnazjów, liceów).

3. Diagnoza pedagogiczna źródłem doboru metod, form pracy i indywidualnego motywowania uczniów w kontekście zmian ustawy o systemie oświaty dotyczących tworzenia, modyfikacji programu wychowawczego i profilaktycznego oraz podniesienia efektów kształcenia i uczenia się.

4. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, dyskryminacji, zjawiskom patologii, cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Edukacja prawna, mediacje rówieśnicze. (nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów).

5. Skuteczna komunikacja z uczniem i jego rodzicami. Kształtowanie partnerskich relacji z rodzicami. Skuteczne wspieranie rodzica ucznia z niepełnosprawnościami (nauczyciele gimnazjum).

6. Neurodydaktyka w procesie dydaktycznym. Uczeń jako aktywny uczestnik procesu uczenia się. Wykorzystanie osiągnięć neurodydaktyki. Metody i techniki aktywizujące w pracy z uczniami. Przygotowanie ucznia do uczenia się. Techniki uczenia się (nauczyciele  zatrudnienie we wszystkich podmiotach oświatowych).

7. Wykorzystanie wniosków z realizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w procesie tworzenia, ewaluacji i modyfikacji programu nauczania i programu wychowawczego oraz programu profilaktyki (nauczyciele szkół i placówek zawodowych).

8. Tworzenie koncepcji pracy szkoły/placówki zawodowej na podstawie oczekiwań uczniów, rodziców i innych interesariuszy oraz analizy wyników badań rynku pracy, strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 (nauczyciele szkół i placówek zawodowych).

9. Metody, techniki, gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci i młodzieży z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz potencjału wychowanków (nauczyciele zatrudnienie w podmiotach oświatowych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego).

10. Współpraca placówek odpowiedzialnych za wspomaganie szkół i placówek systemu oświaty. Ochrona danych osobowych w kontekście zmian w systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (nauczyciele zatrudnienie w placówkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego).

11. Tworzenie, ewaluacja i modyfikacja programu wychowawczego i profilaktycznego w oparciu o diagnozę pedagogiczną w kontekście rozwoju pasji oraz podniesienia efektów kształcenia. Rozwiązywanie sytuacji trudnych (nauczyciele zatrudnieni w MOW-ach i MOS-ach).

12.  Wykorzystanie chmury komputerowej w edukacji (nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek).

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl