strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2015-06-18 12:23 / 5531   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Ważne informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"

Bydgoszcz,  18 czerwca 2015 r.

WO.531.2.2015 .HW         

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast


Burmistrzowie, Wójtowie 


województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

Na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się:

 

1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

2) uczniów:

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tymz  afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty,  zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół  dla dzieci i młodzieży:

szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV,

gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,

szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych z wyjątkiem klas I i IV.

 

 

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2015 dostępne są pod następującym adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

 

 

Tabele dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, zostaną udostępnione Państwu niezwłocznie, po przesłaniu ich przez Ministerstwo Edukacji.

 

W związku z tym, proszę o  zapewnienie do dnia 12 lipca 2015 r. dyspozycyjności osób zajmujących się realizacją Programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

 

 

 

 

                                                                                  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

                                                                                              Anna Łukaszewska

 

 

 

 

 

 

WO.531.2.2015 .HW                                                                            Bydgoszcz,  18 czerwca 2015 r.           

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

Na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się:

 

1)     uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

2)     uczniów:

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tymz  afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty,  zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół  dla dzieci i młodzieży:

szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV,

gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,

szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych z wyjątkiem klas I i IV.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2015 dostępne są pod następującym adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657 

 

 

Tabele dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, zostaną udostępnione Państwu niezwłocznie, po przesłaniu ich przez Ministerstwo Edukacji.

 

W związku z tym, proszę o  zapewnienie do dnia 12 lipca 2015 r. dyspozycyjności osób zajmujących się realizacją Programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

 

 

 

 

                                                                                  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

                                                                                              Anna Łukaszewska

                                                                                 

 

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl