strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-01-03 12:09 / 7801   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdania finansowe z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r.

Zgodnie z § 8 ust.1 umów podpisanych z organami prowadzącymi Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zamieszcza wzory sprawozdań finansowych z wydatkowania środków otrzymanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w 2017 r.

Organy prowadzące, które przygotowały rozliczenia w oparciu o formularze sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie muszą przygotowywać rozliczeń w oparciu o zamieszczone wzory.

Równocześnie przypominamy, że poza rozliczeniem finansowym Dotowani są, zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) organ prowadzący, który otrzymał w ramach programu dotację jest zobowiązany w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego złożyć sprawozdania zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;

2) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;

3) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.

Sprawozdania należy składać na formularzach dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl