strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2017-10-18 11:20 / 7527   A. Nicpoń dla dyrektorów i samorządów
Zaproszenie dla organów prowadzących do składania wniosków, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018

Zaproszenie dla organów prowadzących do składania wniosków, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych: do dnia 31 października br. dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalna kwota wsparcia wnioskowana z Priorytetu 3 może wynieść:

 

2480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
4000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);
4600 zł dla bibliotek pedagogicznych.


W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to: 1600 zł (do 70 uczniów), 2500 zł (od 71 do 170 uczniów), 4500 zł (powyżej 170 uczniów).

 

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

 

Przy wnioskowaniu o maksymalne kwoty wsparcia finansowego:

 

2480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów) – co stanowi 80% całości zadania

   620 zł – finansowy wkład własny – co stanowi co najmniej 20%

   3100 zł – koszt całkowity w zł;
4000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów) – co stanowi 80% całości zadania

   1000 zł – finansowy wkład własny – co stanowi co najmniej 20%

   5000 zł – koszt całkowity w zł;
12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów) – co stanowi 80% całości zadania

   3000 zł – finansowy wkład własny – co stanowi co najmniej 20%

   15 000 zł – koszt całkowity w zł;
4600 zł dla bibliotek pedagogicznych – co stanowi 80% całości zadania

   1150 zł – finansowy wkład własny – co stanowi co najmniej 20%

   5750 zł – koszt całkowity w zł.

 

Trwałym rezultatem programu będzie zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Uczniowie powinni być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

 

Zakupy książek powinny zostać skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

 

Termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organów prowadzących upływa dnia 31 października br.


Termin składania wniosków przez organy prowadzące do wojewody upływa 20 listopada br.


Uwagi dotyczące składanych wniosków:

  1. Wnioski – organy prowadzące składają drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz – z dopiskiem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 300.
  2. Składającym wnioski przypominamy, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół).
  3. Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
  4. Organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe  w odniesieniu do danej szkoły/biblioteki pedagogicznej,  przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.
  5. Ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie.
  6. Organy prowadzące do wniosku zbiorczego powinny załączyć uwierzytelnione kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych szkoł/bibliotek pedagogicznych.
  7. Prosimy o umieszczanie podpisów pod przesyłanymi załącznikami z wykazami szkół/bibliotek pedagogicznych.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
  2. Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W załączeniu proponowane wzory wniosków:

Wzory wniosków, dostępne także na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-formularze-dla-dyrektorow-i-organow-prowadzacych.html
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl