strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » materiały szkoleniowe i publikacje

2013-08-05 09:15 / 3806   M. Bazelak informacje ogólne
Praktyki zawodowe w technikach i szkołach policealnych

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Praktyki zawodowe w technikach i szkołach policealnych

 

1. Podstawy prawne organizacji praktyk zawodowych: 

 • art. 70 i 70a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.).

 2. Obowiązki szkoły kierującej uczniów na praktyki zawodowe:

 • nadzoruje realizację programu praktyk zawodowych
 • współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową
 • zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • akceptuje opiekunów praktyk zawodowych
 • zwraca uczniom odbywającym praktykę zawodową poza miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły równowartość kosztów przejazdu
 • zapewnia uczniom odbywającym praktykę zawodową w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie. 

3. Obowiązki podmiotu przyjmującego uczniów na praktyki zawodowe: 

 • zapewnia warunki materialne do realizacji programu praktyk zawodowych, a w szczególności:
  - stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt, materiały i dokumentację techniczną z uwzględnieniem bhp
  - odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej
  - pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
  - nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy
  - dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych
 • wyznacza opiekunów praktyk zawodowych
 • zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy oraz z przepisami i zasadami bhp
 • nadzoruje przebieg praktyk zawodowych
 • sporządza w razie wypadku dokumentację powypadkową
 • współpracuje ze szkołą
 • powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.

4. Dokumentacja praktyk zawodowych:

 •  dokumenty obowiązkowe: umowa o praktykę zawodową, program praktyki
 • dokumenty fakultatywne: regulamin praktyk, instrukcja dla uczniów, dzienniczek praktyk, list intencyjny.

5. Umowa o praktykę zawodową:

 • umowę zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym na praktykę, w terminie umożliwiającym realizację programu praktyk
 • umowa o praktykę określa:
  - nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktykę zawodową oraz miejsce jej odbywania
  - nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktykę zawodową
  - zawód, w którym prowadzona będzie praktyka zawodowa
  - listę ucznióu
  - zakres praktyki
  - termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej
  - prawa i obowiązki stron umowy
  - sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktyk zawodowych
  - dodatkowe ustalenia stron umowy związane z realizacją praktyk zawodowych.

6. Program praktyki zawodowej:

 • jest częścią programu nauczania dla zawodu dopuszczonego do użytku 
 • w danej szkole przez dyrektora szkoły
 • jest dołączony do umowy
 • określa efekty, jakie uczeń musi osiągnąć
 • określa liczbę godzin przeznaczoną na realizację bloków programowych (tematycznych) lub na realizację zadań na poszczególnych działach (stanowiskach)© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl