strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » szkoły i placówki niepubliczne

2015-09-01 13:36 / 5632   M. Bazelak informacje ogólne
Informacja dla osób składających wniosek o wydanie pozytywnej opinii niezbędnej do uzyskania przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH

SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

DO KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

O WYDANIE POZYTYWNEJ OPINII

NIEZBĘDNEJ DO UZYSKANIA PRZEZ SZKOŁĘ NIEPUBLICZNĄ

UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ.

 

Szkoły i placówki niepubliczne zakładane są na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, tj.

 1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w zawodach;
 2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
 3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
 5. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa wart. 24 ust. 1 ustawy;
 6. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Uprawnienia szkoły publicznej nadaje szkołom niepublicznym właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio: prezydent miasta, starosta, burmistrz lub wójt (art. 82 ust. 2a ustawy), po przedstawieniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, także opinię tego ministra o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej umożliwiają swoim uczniom/słuchaczom uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych (art. 7 ust. 2 ustawy).

 

Art. 8 ustawy o systemie oświaty stanowi, że szkoła podstawowa i gimnazjum mogą być tylko szkołą publiczną lub szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że szkoła niepubliczna, która nie spełnia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, nie ma uprawnień szkoły publicznej, nie może prowadzić działalności dydaktycznej jako niepubliczna szkoła podstawowa czy gimnazjum. Zatem warunkiem obligatoryjnym założenia szkoły niepublicznej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum jest posiadanie uprawnień szkoły publicznej


Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej możliwe jest w trzech przypadkach:

 1. z dniem rozpoczęcia działalności – zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (wniosek wg wzoru nr 1)
 2. w innym terminie, na wniosek osoby prowadzącej szkołę nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej – zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (wniosek wg wzoru nr 2)
 3. w związku ze zmianą zakresu kształcenia związaną z wprowadzeniem nowego zawodu, lub zmianą formy kształcenia – zgodnie z art. 82 ust. 5, przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio w związku z art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (wniosek wg wzoru nr 3).

I. NADANIE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ Z DNIEM ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI:

 

W związku z ubieganiem się o wydanie przedmiotowej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w trybie art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) osoba prowadząca szkołę przesyła do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (lub odpowiednio do Delegatury KO w Toruniu i we Włocławku) wniosek (wzór nr 1) wraz z dokumentacją,  na którą składają się:

 1. statut szkoły opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
 2. potwierdzenie posiadania przez osobę prowadzącą szkołę statusu osoby prawnej lub fizycznej – zgodnie z art. 5 ust 2, pkt 2 lub 3 ustawy o systemie oświaty, umocowanie do reprezentowania osoby prowadzącej szkołę, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 3. informacja o warunkach lokalowych i bazie dydaktycznej zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizację praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych, uwzględniająca pracownie i ich wyposażenie opisane w podstawie programowej dla zawodu;
 4. wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia w danym typie szkoły;
 5. szkolny plan nauczania zawierający: zestawienie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w danej klasie lub oddziale na cały cykl kształcenia wraz z przewidywaną na ich realizację liczbą godzin (tygodniowo - szkoły młodzieżowe i stacjonarne dla dorosłych oraz w cyklu - szkoły zaoczne), zgodnie z ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły, liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych przedmiotów zawodowych w przypadku szkół kształcących w zawodzie, zgodnie z liczbą godzin uwzględnioną w podstawie programowej dla zawodu, oraz  ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły, zajęcia edukacyjne, których programy nauczania zawierają podstawę programową w zakresie rozszerzonym - w szkołach ponadgimnazjalnych, informację dotyczącą godzin uzupełniających w przypadku szkół ogólnokształcących i techników, nazwę, symbol cyfrowy zawodu, kwalifikacje – w przypadku szkoły kształcącej w zawodzie.

Informacje dodatkowe:

 1. Statut szkoły niepublicznej powinien zawierać:
  1) nazwę, typ i rodzaj szkoły oraz jej zadania,
  2) oznaczenie osoby prowadzącej szkołę,
  3) organy szkoły i zakres ich zadań,
  4) organizację szkoły,
  5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły,
  6) sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły,
  7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły,
  8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może kształcić w zawodach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 z późn. zm.).
 3. Wszyscy nauczyciele przewidziani do prowadzenia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych muszą posiadać kwalifikacje określone w:
  - rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.);
  - Porozumieniu pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
  (Dz. Urz. MEN z 2001 r. Nr 3, poz. 18)
  - Porozumieniu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2000 r. Nr 4, poz. 20)
 4. Należy opisać bazę dydaktyczną, w tym pracownie i ich wyposażenie zapewniającą możliwość realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (dotyczy wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania) wraz ze wskazaniem miejsca prowadzenia zajęć specjalistycznych i praktycznych oraz odbycia praktyk zawodowych.
 5. Wniosek o opinię powinien być złożony w takim terminie, aby kurator oświaty miał czas na analizę złożonej dokumentacji przed datą rozpoczęcia działalności przez szkołę (rozpoczęcia zajęć dydaktycznych) z uwzględnieniem organizacji roku szkolnego ustalonego w statucie szkoły. Umożliwi to również wczesne poinformowanie zainteresowanych o rozpoczęciu przez szkołę zajęć dydaktycznych i dokonanie naboru uczniów (słuchaczy).
 6. Wniosek i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być podpisane przez osobę prowadzącą lub osobę do tego upoważnioną.
 7. Jeżeli wniosek lub załączona dokumentacja jest niekompletna lub niepoprawna Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty odsyła ją do wnioskodawcy w celu jej uzupełnienia, ustalając czas załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn.zm.)

II. UZYSKIWANIE POZYTYWNEJ OPINII KURATORA OŚWIATY NA WNIOSEK OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOŁĘ NIEPUBLICZNĄ BEZ UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ.

 1. Osoba prowadząca szkołę niepubliczną, nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej przesyła do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (Delegatury KO w Toruniu lub we Włocławku) wniosek (wzór nr 2).
 2. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydaje opinię po przeprowadzeniu kontroli spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 3. W przypadku stwierdzenia, że szkoła nie spełnia warunków wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - opinii nie wydaje się.

III. UZYSKIWANIE POZYTYWNEJ OPINII KURATORA OŚWIATY NA WNIOSEK OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOŁĘ NIEPUBLICZNĄ 

Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ PLANUJĄCEJ ROZPOCZĘCIE KSZTAŁCENIA W NOWYM ZAWODZIE.

 

W związku z ubieganiem się o wydanie przedmiotowej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w trybie art. 82 ust. 5  ustawy o systemie oświaty osoba prowadząca szkołę przesyła do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Delegatury KO w Toruniu lub we Włocławku) wniosek (wzór nr 3) wraz z dokumentacją,  na którą składają się:

 • statut szkoły uaktualniony o dane dotyczące nowego zawodu;
 • informacja o warunkach lokalowych i bazie dydaktycznej zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizację praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych, uwzględniająca pracownie i ich wyposażenie opisane w podstawie programowej dla nowego zawodu,wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia w nowym zawodu,
 • szkolny plan nauczania dla nowego zawodu, formy kształcenia

Jeżeli wniosek lub załączona dokumentacja jest niekompletna lub niepoprawna Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty odsyła ją do wnioskodawcy w celu jej uzupełnienia, ustalając czas załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl