strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2009-02-12 09:00 / 419   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Dotacja celowa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bydgoszcz, 11 lutego 2009 r.

WP.TK/0710/20/09

                                                                          Szanowni Państwo
                                                                          Marszałek,
                                                                          Starostowie powiatów,
                                                                          Prezydenci, Burmistrzowie miast
                                                                          i Wójtowie gmin
                                                                          oraz organy prowadzące szkoły niepubliczne
                                                                          o uprawnieniach szkół publicznych
                                                                          województwa kujawsko-pomorskiego          Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że jednostki uprawnione, którymi, na podstawie art. 81 ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 16 lipca - prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 171, poz. 1800), są szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, zakłady kształcenia nauczycieli, publiczne centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne biblioteki pedagogiczne, publiczne biblioteki oraz szkoły wyższe, mogą otrzymać dotację celową na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. Nr 130, poz. 830) określa także warunki udzielania oraz sposób podziału, przekazywania i wykorzystania tej dotacji celowej.
          Wnioski o dotację oraz środki finansowe na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, zatem przypominam o terminach wskazanych w przepisach:

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Jednostka/Organ

sporządza, dokonuje, przekazuje

przyjmuje, otrzymuje

1

Deklaracja wydatków

do 1 marca

jednostka uprawniona

organ wykonawczy j.s.t.

2

Wniosek o finansowanie

do 1 marca

jednostka uprawniona

organ wykonawczy j.s.t.

3

Organ wykonawczy j.s.t. może przyjąć plan przyłączenia jednostek uprawnionych do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

do 1 marca

organ wykonawczy j.s.t.(w tym wypadku jednostka uprawniona, która została uwzględniona w planie, nie składa wniosku o finansowanie)

-

4

Sprawdzenie wniosku

do 1 kwietnia

organ wykonawczy j.s.t.

-

5

Zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji

w terminie 14 dni od dnia dnia upływu terminu do dokonania sprawdzenia wniosku

organ wykonawczy j.s.t.

Wojewoda

6

Sprawdzenie i ocena zbiorczego wniosku

15 maja

Wojewoda

-

7

Zestawienie zbiorczych wniosków o udzielenie dotacji

w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do dokonania sprawdzenia i oceny zbiorczego wniosku

Wojewoda

minister właściwy do spraw informatyzacji

8

Wyciąg z zestawienia wniosków kwalifikowanych zawierający ocenę zbiorczą wniosku o udzielenie dotacji

w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do dokonania sprawdzenia i oceny zbiorczego wniosku

Wojewoda

organ wykonawczy j.s.t.

9

Plan podziału środków z rezerwy celowej

nie później niż do 30 czerwca

minister właściwy do spraw informatyzacji

Minister Finansów

10

Wyciąg z planu podziału

niezwłocznie - po sporządzeniu planu

minister właściwy do spraw informatyzacji

Wojewoda

11

Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej

niezwłocznie - po otrzymaniu wyciągu z planu podziału

Wojewoda

Minister Finansów

12

Zwiększenie wydatków w budżecie Wojewody

 

Minister Finansów

Wojewoda

13

Podział otrzymanej kwoty dotacji

niezwłocznie - po zwiększeniu planu wydatków

Wojewoda

organ wykonawczy j.s.t.

14

Udzielenie dotacji

niezwłocznie - po zwiększeniu planu wydatków

Wojewoda

organ wykonawczy j.s.t.

15

Rozdysponowanie dotacji między jednostki uprawnione

niezwłocznie - po otrzymaniu dotacji

organ wykonawczy j.s.t

jednostka uprawniona

16

Zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki uprawnione

do 15 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji

organ wykonawczy j.s.t

Wojewoda

17

Zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zbiorczych zestawień

Wojewoda

minister właściwy do spraw informatyzacji

          Ponadto proszę o przekazanie przedmiotowej informacji, zgodnie z właściwością terytorialną, publicznym jednostkom uprawnionym oraz organom prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.
          Bliższych informacji udziela st. wizytator koordynator edukacji informatycznej Teresa Kordas, tel. 0 52 34 97 625, e mail: tkordas@uwoj.bydgoszcz.pl
Kujawsko-Pomorski                  
Kurator Oświaty                    
Iwona Waszkiewicz                  


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl